Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Videreudvikling af måleinstrumentet Fugthætte

Måleinstrumentet Fugthætte - en prototype til at måle fugt på overfladen af et materiale. Projektleder Helle Vibeke Andersen, Aalborg Universitet

Fugthætte monteret i bolig. Foto af Helle Vibeke Andersen, 2022.

En Fugthætte er et måleinstrument til at måle den relative luftfugtighed lige over en materialeoverflade. Temperaturen, hvad selve materialet er lavet af og evt. overfladebehandling, og især overfladens relative luftfugtighed er tilsammen de vigtigste faktorer for, om der er risiko for skimmelvækst.

Krav til Fugthætte måleinstrumentet

Skimmelsvampe kan vokse på materialer, hvor der er tilstrækkeligt med vand, næring og en passende temperatur. Instrumentet er designet til at måle den relative luftfugtighed tæt på overfladen af et materiale med henblik på at vurdere risikoen for, at der kan opstå skimmelvækst. I modsætning til mange andre målemetoder er der ikke behov for nærmere kendskab til materialetype eller destruktive indgreb.

En vurdering af en materiale-overflades luftfugtighed skal fx være robust over for en kraftig udluftning og derfor måles tæt på overfladen i et lukket system. Hvis man kun måler på indeluftens fugtindhold evt. kombineret med overfladetemperaturen, får man ikke nødvendigvis et retvisende svar.

Jo kortere tid fugthætten skal være monteret, jo større anvendelighed i praksis.
Målinger med prototypen viser lovende resultater, men afhængigt af materialet og graden af opfugtning, kan der gå op til 6-7 timer inden luften i fugthætten er i ligevægt med materialet. Projektet undersøger derfor også, om det er muligt at nedkorte måletiden ved at beregne svar ud fra målinger over få timer.

Beskrivelse af instrumentet

Prototypen består af en lille plastikskål (petriskål) med en sensor, der måler temperatur og relativ fugtighed (RF). Den åbne del af skålen fastgøres mod materialets overflade med en tætsluttende klæbemasse.

I projektet er der udviklet videre på måledelen, så datalogningen sker i selve fugthætten. Dermed er man ikke afhængig af en ekstern opkobling. Det betyder samtidig, at en kort måletid ikke længere er en afgørende parameter. Når fugthætten er monteret på en overflade, kan en beboer eller andre uden professionel baggrund selv afmontere fugthætten dagen efter og sende den til fx varmemester eller rådgiver. Herefter kan data aflæses med kommercielt tilgængeligt software (USB-stik eller Bluetooth).

Laboratorieforsøg med fugthætten monteret på opfugtede byggematerialer viser, at materialetypen har betydning for, hvor hurtigt fugten fordamper fra materialet. En tætsluttende montering af fugthætten er afgørende for korrekte målinger. Desuden er fast vedhæftning af overfladebehandling til underlag vigtigt, da resultatet af målingerne bliver påvirket af selv små steder med fx løstsiddende tapet.

For at sikre valide resultater anbefales det derfor at lave parallelmålinger med flere fugthætter samtidigt og sammenligne målingerne. Det anbefales også at lave samtidige målinger af rumluftens temperatur og fugtighed og sammenholde til fugthættemålingerne.

Fugthætten er blevet testet både ved laboratorieforsøg og i en bolig i brug uden særlige fugtproblemer. Der er målt på forskellige materialer og overfladebehandlinger, og over sæsoner med og uden opvarmning.

Forskerne har lavet en vejledning med forklaring af, hvordan man vælger målested og tolker data ift. en vurdering af risikoen for skimmelvækst. Det er også beskrevet, hvordan data for temperatur og relativ fugtighed sammenholdes med de aflæste informationer fra Fugthætten. Til sidst er der en beskrivelse af eksempler fra brug i praksis.

Sådan bruger man bedst Fugthætte

Når Fugthætten placeres på fx en væg, vil luftfugtigheden inde i fugthætten over tid indstille sig i ligevægt med materialets overflade. Er materialet opfugtet ift. den omgivende luft, vil målingerne vise en stigning fra niveauet i rumluften til det højere niveau ved overfladen.

Projektet konkluderer, at fugthætten fungerer til at måle fugtniveauet i ligevægt med den overflade af et materiale, hvor hætten monteres.

Når der er en større forskel mellem den relative fugtighed inde i fugthætten og i rumluften, peger det på, at materialet er så opfugtet, at det bør undersøges nærmere.
Hvis Fugthættens målinger viser, at overfladens fugtighed er op mod 75% RF eller derover, er der risiko for skimmelsvampevækst. Man skal derfor være ekstra opmærksom og undersøge årsagerne til det høje fugtniveau.

Vil du vide mere om Fugthætte måleinstrumentet og projektets resultater?

Rapport om fugthætte projektet fra BUILD - Institut for Byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet

Fugthætte prototypen er takket være projektet blevet videreudviklet. På basis af projektet vil det være muligt at yderligere optimere måleinstrumentet og også optimere fugthætten til andre formål.
Forsøg, analyser og resultater er udgivet i BUILD-rapport 2023:03 Videreudvikling af måleinstrument – fugthætte.

Forfatterne bag rapporten er Helle Vibeke Andersen og Martin Morelli.

Forskningsprojekt

Formålet med projektet var at videreudvikle på en eksisterende prototype. Projektet var en del af 2017-2020 programmet for Videnscenter skimmel.dk.

Projektet blev støttet finansielt af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond, Fonden af 20. december og BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet.

Mere viden

Mere nyt fra forskningens verden om skimmelsvampe, fugt og indeklima.